In Nederland gebeuren jaarlijks ongeveer 100.000 bedrijfsongevallen. Vaak zijn de gevolgen gelukkig niet ernstig, maar soms pakt een bedrijfsongeval wel ernstig uit.

Overkomt het u, dan hebt u in bijna alle gevallen recht op een schadevergoeding. In Nederland wordt de werknemer immers zeer goed beschermd en kan uw werkgever vrijwel altijd aansprakelijk worden gehouden voor het ongeval en de gevolgen.

Wat is een bedrijfsongeval?

Men spreekt van een bedrijfsongeval indien een werknemer schade lijdt tijdens het uitvoeren van zijn werkzaamheden. Het letsel kan variëren van lichte verwondingen tot ernstige fysieke of psychische schade, en kan een aanzienlijke impact hebben op het dagelijks leven en de financiële situatie van het slachtoffer.

Gratis juridische bijstand

Letseldirect regelt uw letselschadezaak geheel kosteloos. Want behalve de schadekosten claimen wij de kosten voor onze juridische hulp namelijk óók op de aansprakelijke wederpartij. Op grond van artikel 6:96 BW heeft het slachtoffer recht op vergoeding van redelijke kosten van juridische bijstand, waaronder de kosten van een letselschadeadvocaat. Deze kosten worden beschouwd als een onderdeel van de geleden schade die vergoed dient te worden. In de meeste gevallen moeten de kosten voor juridische hulp worden vergoed door de verzekeraar van de werkgever.

Hoogte schadevergoeding na een bedrijfsongeval?

Als de aansprakelijkheid wordt erkend, is de werkgever, althans diens aansprakelijkheidsverzekeraar, verplicht uw schade te vergoeden. Zowel materiële als immateriële schade als gevolg van een bedrijfsongeval kunt u verhalen op uw werkgever. Zodra de aansprakelijkheid is erkend, wordt een schadestaat opgemaakt waarin al de relevante schadeposten worden opgenomen en worden onderbouwd. Door middel van de schadestaat wordt uw schade in kaart gebracht.

Materiële schadevergoeding bedrijfsongeval

De materiële schade omvat diverse schadeposten zoals:

  • kosten voor medische behandelingen
  • kosten voor huishoudelijke hulp
  • reiskosten
  • verlies aan verdienvermogen
  • kosten voor het aanpassen van uw auto
  • verhuiskosten of kosten voor een woningaanpassing
  • kosten zonder nut

Immateriële schadevergoeding bedrijfsongeval

Smartengeld is een compensatie voor de pijn, het verdriet en de gederfde levensvreugde. Het exacte bedrag van smartengeld wordt niet volgens een vaste formule bepaald, maar is afhankelijk van onder andere de aard en ernst van het letsel, de duur en intensiteit van het lijden, de impact op uw dagelijks leven en de hoogte van smartengeldbedragen in vergelijkbare jurisprudentie. Het vaststellen van de exacte hoogte van het smartengeld blijft een complex proces, waarbij juridische expertise en ervaring van een letselschadeadvocaat van groot belang zijn.

Hoe krijgt u een schadevergoeding?

Allereerst moet worden vastgesteld of u slachtoffer bent geworden van een bedrijfsongeval. Van een bedrijfsongeval is sprake indien de werknemer schade lijdt tijdens het uitvoeren van werkzaamheden. Een letselschade advocaat zal de werkgever vervolgens aansprakelijk stellen voor het bedrijfsongeval en verzoeken om de aansprakelijkstelling door te geleiden naar diens aansprakelijkheidsverzekeraar. De verzekeraar zal vervolgens een standpunt innemen omtrent aansprakelijkheid. Bij erkenning van de aansprakelijkheid heeft u recht op een schadevergoeding en wordt direct om een eerste voorschot verzocht.

Aansprakelijkheid van de werkgever na een bedrijfsongeval

Die bescherming van de werknemer is onder andere te vinden in art. 7:658 BW:
De werkgever is verplicht de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee hij de arbeid doet verrichten, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden alsmede voor het verrichten van de arbeid zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt.

Daarnaast kent het wetboek ook art. 7:611 BW:
De werkgever en de werknemer zijn verplicht zich als een goed werkgever en een goed werknemer te gedragen.

Schadevergoeding bedrijfsongeval

Zorgplicht van de werkgever

Er geldt dus een strenge zorgplicht voor de werkgever tegenover de werknemer. Bent u als werknemer betrokken geweest bij een bedrijfsongeval, dan dient u slechts aan te tonen dat het ongeval op het werk of tijdens werktijd plaatsvond. Een bedrijfsongeval hoeft dus niet altijd op de werkplek zelf, maar kan ook tijdens een ritje voor uw werk of op een bedrijfsfeest gebeuren. Ook als uw werkgever u vraagt om buiten de werktijd werkzaamheden te verrichten, worden dergelijke werkzaamheden als ‘werk’ aangemerkt en is een ongeval dat in die tijd plaatsvindt een bedrijfsongeval.

Wie betaalt uw schadevergoeding?

Eenmaal aangetoond dat het ongeval tijdens werktijd of in het kader van werkzaamheden plaatsvond, is het aan uw werkgever om aan te tonen dat er alles aan is gedaan om het ongeval te voorkomen. Zo moeten er bijvoorbeeld voldoende instructies zijn gegeven en goed materiaal zijn verschaft. Ook voor ongevallen die ontstaan door een fout van een collega, is veelal uw werkgever aansprakelijk. In veruit de meeste gevallen lukt het de werkgever niet om aan te tonen dat er daadwerkelijk alles aan is gedaan om het ongeval te voorkomen en is hij dus aansprakelijk voor de schade.

Eigen schuld aan het ontstaan van het bedrijfsongeval

Op grond van artikel 7:658 BW is sprake van een specifiek eigen schuld-regime. De gewone eigen schuld van artikel 6:101 BW is met de bijzondere eigenschuldregeling van artikel 7:658 lid 2 BW door de wetgever buiten spel gezet. Alleen als sprake is van ‘opzet of bewuste roekeloosheid’ heeft dat consequenties voor de aansprakelijkheid van de werkgever. Indien geen sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid, dan is de werkgever volledig aansprakelijk voor het arbeidsongeval ook indien het ongeval is ontstaan door een fout van de werknemer.

Recht op een voorschot

U heeft recht op een voorschot, zodra de aansprakelijkheid na een bedrijfsongeval wordt erkend. Een voorschot is een voorlopige betaling op de uiteindelijke schadevergoeding die een slachtoffer kan ontvangen na een verkeersongeval. Het voorschot dekt vaak medische kosten, verlies van inkomen, hulp in de huishouding en andere uitgaven die direct verband houden met het letsel. Het doel van een voorschot is om het slachtoffer financiële ondersteuning te bieden tijdens het schadeafwikkelingsproces, aangezien dit vaak langdurig kan zijn. Wij doen er dan ook alles aan om ervoor te zorgen dat u zo spoedig mogelijk een voorschot ontvangt.

Verzekering werkgever

Vrijwel alle werkgevers beschikken over een aansprakelijkheidsverzekering (AVB). Op basis van goed werkgeverschap (artikel 7:611 BW) dient een werkgever namelijk een adequate (ongevallen)verzekering af te sluiten voor haar werknemers. Het letselschadetraject loopt dan via de verzekeraar van uw werkgever en niet met uw werkgever. Dat is goed, want daardoor hoeft u niet bang te zijn dat een schadeclaim de relatie schaadt tussen u en uw werkgever.

Wij bieden kosteloze juridische hulp

Hebt u te maken met letselschade door een bedrijfsongeval? Neem dan gerust contact met ons op voor een vrijblijvend en kosteloos gesprek. Tijdens dit gesprek bespreken we graag wat uw mogelijkheden zijn en geven we u uitvoerig advies.

Schadevergoeding berekenen

Benieuwd naar de mogelijke vergoeding van uw schade? Op onze website krijgt u direct een indicatie.

Berekenen uw vergoeding
Google

Ruim 2.000 succesvolle trajecten

Lees de ervaringen van andere mensen die wij hebben geholpen.

  • Wij werken door heel Zuid-Nederland
  • Maximale schadevergoeding
  • Uw zaak direct in behandeling

Vertel ons wat er is gebeurd.
Dat kost u niets!

We gebruiken uw gegevens alleen voor het gevraagde contact. Lees onze privacyverklaring.

Liever telefonisch advies?

085 - 0606999
Wij zijn 24/7 bereikbaar en staan direct voor u klaar bij letselschade.