Artikel 1: Toepassing

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en aanvullende of vervolgopdrachten, die aan Advocatenkantoor Quindt B.V. (hierna ook: “het kantoor”) worden gegeven alsook op de rechtsbetrekkingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden. Tezamen met de opdrachtbevestiging vormen deze algemene voorwaarden, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht de volledige overeenkomst tussen het kantoor en de opdrachtgever. Eventuele voorafgaande overeenkomsten, regelingen, afspraken of verklaringen komen hiermee te vervallen.

1.2. Deze voorwaarden gelden mede ten behoeve van ieder die bij Het kantoor werkzaam is (als partner of in dienstverband), ieder die door het kantoor wordt ingeschakeld, en ieder voor wiens handelen of nalaten Het kantooraansprakelijk is of kan zijn. Letseldirect en Zuid Letselschade Advocatuur zijn handelsnamen en maken onderdeel uit van Advocatenkantoor Quindt B.V.

1.3. De toepasselijkheid van enige andere algemene of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2: De opdracht

2.1. Opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Quindt. Ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. Nederlands recht is van toepassing met uitsluiting van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW. Het kantoor is hierbij vrij om te bepalen welke van haar partners of personeelsleden bij de uitvoering van de opdracht worden ingeschakeld (tenzij met de opdrachtgever is afgesproken dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd).

Artikel 3: Aansprakelijkheid

3.1. Het kantoor heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten die voldoet aan de eisen van de Nederlandse Orde van Advocaten. Op verzoek wordt een dekkingsoverzicht en verzekeringsverklaring toegezonden. De aansprakelijkheid van het kantoor is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de ter zake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van Het kantoor wordt uitbetaald, te vermeerderen met het eigen risico dat het kantoor onder die beroepsaansprakelijkheidsverzekering draagt.

3.2. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in 3.1. bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico.

3.3. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen daaraan geen rechten ontlenen.

3.4. Vorderingen tot betaling van schadevergoeding vervallen door verloop van een jaar na de dag waarop de opdrachtgever bekend werd met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van het kantoor voor die schade.

3.5. Het kantoor is de opdrachtnemer. Indien het verlenen van diensten aanleiding geeft tot enige aansprakelijkheid, kan uitsluitend het kantoor(en bijvoorbeeld niet een werknemer) aansprakelijk worden gehouden.

Artikel 4: Verplichtingen van de opdrachtgever

4.1. De opdrachtgever vrijwaart het kantoor voor eventuele aanspraken van derden, al dan niet ingeschakeld door het kantoor, die verband houden met of voortvloeien uit de voor of ten behoeve van opdrachtgever verrichtte werkzaamheden alsmede tegen de kosten van het kantoor in verband met het voeren van verweer tegen dergelijke vorderingen.

4.2. Betaling van declaraties van het kantoor dient, zonder opschorting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij een andere betalingstermijn is overeengekomen. Bij gebreke van betaling binnen deze termijn is de opdrachtgever in verzuim en is de opdrachtgever aansprakelijk voor voldoening van de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119a BW, alsmede voor alle door Het kantoor in verband met de invordering gemaakte kosten.

Artikel 5: Inschakeling van derden

5.1. Het kantoor is gerechtigd bij de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen. De keuze van de door Het kantoor in te schakelen derden zal, waar mogelijk en in redelijkheid aangewezen, geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid.

5.2. Het kantoor is bevoegd om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen die deze derden hanteren mede namens opdrachtgevers van Het kantoor te aanvaarden. Het kantoor is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, behoudens opzet of grove schuld van Quindt.

Artikel 6: Tarieven

6.1. Het kantoor zal voor de door haar verrichte werkzaamheden het honorarium toekomen op basis van het geldende uurtarief, vermeerderd met een forfaitair percentage kantoorkosten, alsmede met BTW en eventuele overige kosten.

Artikel 7: Diversen

7.1. Ingeval van discrepantie tussen deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging waarin deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, prevaleert het bepaalde in de opdrachtbevestiging.

7.2. Op grond van geldende regelgeving is het kantoor verplicht de identiteit van opdrachtgever vast te stellen en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden. Met het geven van een opdracht aan Quindt, bevestigt de opdrachtgever hiermee bekend te zijn en voor zover nodig zijn toestemming te geven. Dit houdt onder meer in dat het kantoor over bepaalde informatie en documenten moet beschikken. De opdrachtgever verbindt zich ertoe Het kantooralle informatie en documenten te verstrekken die het kantoor verzoekt teneinde te voldoen aan de verplichtingen uit hoofde van de toepasselijke wet- en regelgeving, het interne beleid en interne procedures. Op grond van wettelijke voorschriften die op Het kantoor van toepassing is, kan het kantoor verplicht zijn bepaalde informatie te verstrekken aan autoriteiten.

7.3. Wijzigingen van deze voorwaarden of de opdrachtbevestiging zijn slechts mogelijk en van kracht voor zover daarmee door alle partijen schriftelijk of elektronisch is ingestemd.

7.4. Het kantoor is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard indien de opdrachtgever niet binnen 14 dagen nadat de gewijzigde voorwaarden hem zijn toegezonden of kenbaar geworden tegen de gewijzigde voorwaarden bezwaar heeft gemaakt.

7.5. Het kantoor is statutair gevestigd te Heerlen en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 78565391. Deze algemene voorwaarden zijn geplaatst op de website van Quindt; www.quindt.nl/ www.letseldirect.nl en www.zuid-letselschade.nl en zullen op aanvraag kosteloos worden toegezonden.

Artikel 8: Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur:

8.1 Ons kantoor neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. Deelname aan de klachtenregeling houdt in dat op ons kantoor een klachtenregeling is ingevoerd. Uw mogelijke klacht wordt conform deze klachtenregeling door een klachtenfunctionaris in behandeling genomen. Indien u van mening bent dat ons kantoor uw klacht niet naar behoren heeft behandeld, dan kunt u zich wenden tot de Geschillencommissie Advocatuur. Deelname aan de Geschillenregeling houdt namelijk in dat onoplosbaar gebleken problemen aan de Geschillencommissie kunnen worden voorgelegd. Het kantoor is als deelnemer aan de Klachten- en Geschillenregeling gepubliceerd op de website www.advocatenorde.nl, onder de rubriek “Vind uw advocaat”.

Artikel 9: Toepasselijk recht en forumkeuze

9.1. Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en het kantoor is Nederlands recht van toepassing.

9.2. De rechtbank Limburg, locatie Maastricht, zal in eerste aanleg uitsluitend bevoegd zijn om kennis te nemen van geschillen naar aanleiding van de dienstverlening van Quindt.

Artikel 10 Privacy

10.1. In het kader van de opdracht zal Het kantoorbepaalde persoonsgegevens verwerken, waaronder persoonsgegevens met betrekking tot de opdrachtgever, zijn vertegenwoordigers, werknemers, uiteindelijk belanghebbenden en contactpersonen, alsmede andere persoonsgegevens die de opdrachtgever het kantoor verstrekt. Voor meer informatie over de manier waarop Het kantoorpersoonsgegevens verwerkt, zie de Privacyverklaring die beschikbaar is op de websites.

Schadevergoeding berekenen

Benieuwd naar de mogelijke vergoeding van uw schade? Op onze website krijgt u direct een indicatie.

Berekenen uw vergoeding
Google

Ruim 2.000 succesvolle trajecten

Lees de ervaringen van andere mensen die wij hebben geholpen.

  • Wij werken door heel Zuid-Nederland
  • Maximale schadevergoeding
  • Uw zaak direct in behandeling

Vertel ons wat er is gebeurd.
Dat kost u niets!

We gebruiken uw gegevens alleen voor het gevraagde contact. Lees onze privacyverklaring.

Liever telefonisch advies?

085 - 0606999
Wij zijn 24/7 bereikbaar en staan direct voor u klaar bij letselschade.